Sygnalizacja pożaru i oddymianie

Sygnalizacja pożaru i oddymianie

W obiektach pobytowych, systemy oddymiania stosuje się najczęściej na klatkach schodowych. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.
Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

 

W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

W swoich rozwiązaniach stosujemy głównie niezawodne urządzenia niemieckiej firmy D+H.

Odbiór obiektów budowlanych a ich zgodność z przepisami ochrony przeciwpożarowej

Polskie akty prawne nakładają na inwestora po pierwsze – uzgodnienia przy udziale rzeczoznawcy rozwiązań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, które są objęte wymogiem takiego uzgodnienia oraz obowiązek uzyskania pozwolenia (akceptacji) na użytkowanie takiego obiektu budowlanego ze strony organu Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie to określa Prawo budowlane, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Akty prawne:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami,

– Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 2009 roku – tekst jednolity,

– Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Postępowanie:

1. Pisemne zgłoszenie inwestora skierowane do PSP.

2. Obowiązek zajęcia przez PSP stanowiska, zgodnie z § 2 rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 119, poz. 998) wobec obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane są w zakresie: oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

4. Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem” w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wypracowanie stanowiska przez PSP:

Państwowa Straż Pożarna wypracowuje wobec obiektu stanowisko z uwzględnieniem następujących elementów: zgodność obiektu z projektem budowlanym, zgodność obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz obecność dokumentacji uzgadniającej ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stanowiska te mogą być następujące:

• zgodność wykonania obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z projektem budowlanym (pozytywne)

• zgodność wykonania obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz brak zgodności obiektu z projektem budowlanym,

• zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz brak zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej,

• brak zgodności wykonania obiektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz z projektem budowlanym,

• odmowa zajęcia stanowiska ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – tam, gdzie to uzgodnienie jest wymagane,

• odmowa zajęcia stanowiska ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji ze strony rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – tam, gdzie uzgodnienie nie jest wymagane.