Sieć strukturalna

Sieć strukturalna

W zakresie projektowania i wykonawstwa sieci komputerowej oferujemy:

 • Analizę istniejącego w tym zakresie stanu w przedsiębiorstwie,
 • Analizę zapotrzebowania na sieć komputerową,
 • Opracowanie koncepcji sieci w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie,
 • Wykonanie projektu sieci,
 • Wykonanie sieci kablowej okablowania strukturalnego,
 • Uruchomienie instalacji sieciowej,
 • Utrzymanie w ruchu instalacji ( bieżące przeglądy i konserwacje ).

Okablowanie strukturalne

Ważnym elementem sieci komputerowej jest jej część pasywna tzn. okablowanie strukturalne. System okablowania strukturalnego to kompleksowe, uniwersalne i elastyczne okablowanie budynku zapewniające dostęp do usług telefonicznych, komputerowych i energetycznych:

 • Kompleksowe: umożliwiające komunikację pomiędzy wszystkimi istniejącymi w budynku punktami telekomunikacyjnymi;
 • Uniwersalne: zgodne ze wszystkimi standardami przesyłania danych realizowanymi za pomocą kabli skrętkowych ( nieekranowanych i ekranowanych ), koncentrycznych i światłowodowych;
 • Elastyczne: ma charakter modularny, z łatwością może być rekonfigurowany i rozbudowany, pozwala na przemieszczanie personelu bądź dodawanie nowych punktów bez potrzeby kosztownych modyfikacji sieci kablowej

Wykonanie okablowania strukturalnego budynku realizowane jest w trzech etapach:

 • Wykonanie projektu technicznego
 • Montaż okablowania i elementów biernych ( gniazd, szaf krosowych )
 • Pomiary , testowanie, certyfikacja i wykonanie dokumentacji powykonawczej

PROJEKT

INSTALACJA

SZKOLENIE

SERWIS